Hayvan Besleme
7095 Kere Okundu

Antisosyal kişilik bozukluğu
Hayvan Besleme

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE ALTIN KURALLAR  

HAYVAN BESLEMEYİ 7 ANA BAŞLIK ALTINDA ELE ALACAĞIZ,

1. Bir inek ne kadar yiyebilir ?
2. Pik te durum ne ?
3. Rasyonda protein ne olmalı ?
4. Rumen sağlığı için selüloz ?
5. Rasyonda enerji ne olmalı ?
6. Yem vagonu kullanıyorsak ?
7. Mineral ve ve Vitaminler rasyona ne kadar girer ?

1. Bir inek ne kadar yiyebilir ?

-Bir İnek pik veriminde canlı ağırlığının (CA) % 4'ü kadar, kuru maddede (KM) tüketebilmeli.
-Bir inek günde iki defa sağılanlara kıyasla , günde üç defa sağılırsa %5-6 daha fazla KM tüketir.
-Tahmini olarak günlük KM tüketimi Yaşam için CA'nın %2 si buna ilave olarakta verim payı her bir litre süt için 300 gr hesap edilir.
-Örnek olarak 600 kg CA ağırlığında 30 lt süt veren bir inek günde yaşam için12 kg ,verim içinde 900 gr, toplamda 21 kg KM tüketebilmeli. 
-Her iki kg süt için bir kg KM tüketebilmeli, aksi takdirde CA kaybı ve sonuçta ketosis ihtimali artar.
-Sağımdan sonra inekler çok daha fazla KM tüketir. Bundan dolayı yemler ineklerin önüne sağımdan sonra konmaya özen gösterilir, ve KM alımı artar. İnekler günde 23 dakikada bir en az 12 defa yemliğe giderler.
-Mümkünse yaşlı inekler ile ilk laktasyonunda ki inekler birbirinden ayrılmalı çünkü yaşlılar, gençlere kıyasla %10-15 dafa fazla KM tüketirler.
-En ideal rasyonun KM si % 50-60 arasında olmalıdır. Çok sulu ve çok kuru rasyonlar KM alımını azaltır.
-Örnek olarak rasyona KM si düşük bir mısır silajınla rasyon yapılıyorsa, ve sonuçtada rasyonun KM'si analizde %60 geliyorsa. Rasyonun toplam KM sinin %50 den sonra her bir %1 fazlası için %02' si (binde iki) kadar ineğimiz daha az KM tüketir.
örnek olarak rasyonun KM si % 60 olsun, aradaki fark 10 dur. 10X0.02X600(CA)=1.2 kg eksik KM alımı demektir. sonuç olarak 2.5-3 kg günlük süt kaybına sebeb olur.
-Islak yemlerde fermantasyon uzar, asit artar, proteinler bozulur.
-Rasyonda yem vagonu (TMR) kullanılıyorsa silajın rutubeti sürekli ölçülmeli gerekirse KM artırıcı saman veya KM azaltıcı su ilave edilmelidir. Silajın rutubetindeki değişikler kaba yem, konsantre oranlarını bozar yem yememe ve süt yağında problemlere neden olur.  
-Kuru madde alımı normalin altında ise non fiber carbonhyrate (NFC) kontrol ediniz.
-Selüloz partiküllerinin uzunlığunu kontrol ediniz.
-Yemlerdeki küf durumunu kontol ediniz.
-24 C nin üzerindeki her bir 1 C lik ısı artışı % 2.7 oranında günlük yem KM alımında azalmaya neden olur.
-Sıcaklık stresi ısı ve rutubetin toplamının 100 olması durumunda ortaya çıkar.
-Yemliklerin her bir 15 m sinde bir suluk bulunmalındır. Suluklar her bir 25 inek için bir adet olmalıdır.
-Ayrıca suluklar sağımhanenin çıkışına 10-15 inek bir anda içilebilecek tarzda da yerleştirilirse sağımdan sonra ahır içinde suluk etrafında yığılmalar engellenir.
-İnekler her bir lt süt için en az 4 lt suya ihtiyaç duyarlar.
-İneklerin içtikleri suyun kalitesi insanın içebileceği kalitede olmalıdır.
-Suyun sürekli bakteri düzeyi kontrol edimelidir.
-Yemlikler merada inek nasıl yem yiyorsa o şekilde dizayn edilmelidir ,  baş aşağı yerden yiyebilecek şekilde. Bu daha fazla tükrük daha az atık demektir.
-Sıcak havalarda günlük total yemin %60'nı gece veriniz.
-Silajın asiditesinin Ph 4.2 den, tahıl silajlarının Ph'ı 5 den fazla olmamalıdır. Yüksek Ph lar bozulmaya neden olur ve yemler yemlikte daha kolay bozulur.
-Yemlikler günde 20 saat dolu olmalı,en fazla 3 saat boş kalabilir ama asla yalanmış yemlik olmamalıdır.
-Yemlik uzunluğu kilitli ahırlarda hayvan başına 75 cm,kilitsizlerde ise hayvan başına 60 cm yeterlidir.
-Yemlikler her gün temizlenmeli,özellikle akşam üstü süpürge ile itilmeli böylece yem tüketimi artırılır.
-Karlılık yem maliyeti için çok önemlidir. Bir litre sütün maliyeti sürekli kontrol edilmelidir.


PİK'TEKİ DURUM

-İnekler pik verimlerine 8-10.haftalarda çıkarlar. Birinci laktasyondaki ineklerde pik bir, iki hafta ileriye atar, fakat pikte kalma süreleri daha fazladır.
-Pikte alınan her ekstra süt laktasyonda 200-225 lt daha fazla süt demektir.
-İnekler pikte fazla kalamıyorsa enerjiyi kontrol ediniz.
-Birinci laktasyondaki inekler pikten sonra günde %02 oranında süt düşürürler. İkinci ve daha fazla laktasyondaki ineklerde ise durum %03 tür.Bu da ayda yaklaşık %10 yapar. Genetik potansiyeli yüksek inekler daha fazla pik'e çıkıp daha fazla pikte kalırlar.
-Protein/yağ oranı Brownswiss'lerde 0.90, Holsteinlarda ise 0.80 dir. Yüksek değerler yağ problemlerini, düşük değerler ise protein problemlerini gösterir. 
-Yağ ve protein problemlerinde rasyonda aşağıdaki kriterler gözden geçirilir.
  • Sindirilebilir protein (DIP)
  • Çözünür protein (SIP)
  • Sindirilmeyen protein (UIP)
  • Non fiber carbonhyrate (NFC)

-Süt yağını artırmak için kaba yem alımını artırmak ve kaba yemi uygun zamanda hasat etmek gerekir. Rasyonda her zaman çok iyi kalitede kaba yem bulunmak zorundadır.
-Rumene sürekli bufferların (tükürüğün) gelebilmesine için etkili selülozu göz önüne alınız.
-Süt yağını ayarlamak için karbonhidrat tiplerini ve sindirebilir oranlarını iyi ayarlayınız.
-Sub klinik asidosiste süt yağı düşer, rasyondaki kaba yem oranını ve kolay fermente olan tahılları kontrol ediniz.
-Yaz boyunca süt yağını korumak için, kaba yemlerin yemliklerde taze olarak bulunmasına dikkat ediniz, sıcaklarda kaba yem alımı azalır buda subklinik asidosise neden olur sonuçta süt yağı düşer. Bunu engellemek için özellikle akşam saatlerinde daha fazla yem veriniz. Ayrıca maya kullanmak yem alımını artırır. Fakat sıcaklık stresini azaltacak yem katkısı yoktur.


RASYONDA PROTEİN NE OLMALI ?-Yüksek süt veren ineklerin günlük toplam yemin bir kilogramının kuru maddesinde 180-190 gr ham protein (CP) bulunmalıdır.
-Rasyonda aşırı protein kullanımı maliyetlerin yükselmesine neden olur.
-Son yıllarda artan işletme sayısı ve bu işletmeler arasında da kim daha fazla süt alıyor rekabeti,  kısırlıklara ve mastitis problemlerinin artışına neden olmaktadır. Rasyon düzenlenirken sadece protein göz önüne alınmakta veya çok süt almak için fazla proteinli hammaddeler kullanılmaktadır. Rumende aşırı protein parçalanması sonucu amonyak açığa çıkmakta buda karaciğerde üreye çevrilmektedir.Bu ürenin kana karışması BUN , süte karışması MUN olarak adlandırılır. Sütteki bu proteinler İNVERT protein olarak adlandırılmaktadır.
-BUN değeri asla %25mg, MUN ise %20 mg geçmemelidir. Geçerse asidik bir ortam yaracağı için uterusta spermlerin ölmesine, meme lobundada bakterilerin artarak mastitise neden olur.
-Proteinin %60-65 i DIP sindirilebilir protein olmalıdır.
-Rumen bakterilerinin gelişimi için SIP , DIP 'nin yarısına eşitlenmelidir. Bu bakteriler içindir.
-Toplamda yaşamak için günde 525 gr protein lazımdır.
-her bir kilo süt içinde 85-90 gr protein lazımdır.
- Örnek olarak 600 kg CA günde 30 lt süt veren bir ineğin toplam CP ihtiyacı 525 gr yaşam için buna ilave olarak 90X30 lt =2700 gr  verim için toplamda ise pratik olarak toplam 3225 gr proteine ihtiyaç duyulur.
-By-pass protein (escape protein) ham proteinin % 35-40'ı olmalıdır. Rasyona ilave yağ kaynakları girdiğinde yüksek miktarla By-pass protein girilmelidir. Yağlar rumende metabolize olmaz, buda mikrobial gelişimi olumsuz etkiler. Bağırsaklara az miktarda protein gideceği için yüksek miktarda By-pass proteine ihtiyaç duyulur.
-Mısır silajı ve mısır bazlı rasyonlarda mısır yan ürünlerini sınırlayınız. Full fat soya ve bira posası gibi ürünler düşünülmelidir. 


RUMEN SAĞLIĞI İÇİN SELÜLOZ 


-Hayvanın ihtiyacı olan karu maddenin  %50 si kaba yemden gelmelidir. Genelde kaba yem ihtiyacı CA'nın %2 sidir. 600 kg CA bir süt ineğinin Kurumadde olarak ihtiyacı olan kaba yem miktarı 12 kg dır.
-Total rasyonun en az %19-21 ADF olmalıdır. Mısır silajı kullanılıyorsa %17 yeterlidir. yem vagonu kullanılıyorsa daha az oranlar da tolere edilebilir.
-NDF de total rasyonun kuru maddesinin 1 kg'ında  280-300 gr arasında olmalıdır.
-Kaba yemdeki NDF CA'nın en az %09'u olmalıdır. 600 kg CA ağırlığında bir ineğin kaba yeminde 5.4 kg NDF olmalıdır.
-Total rasyonun NDF'nin %65-75'i kaba yemden gelmelidir.
-Rasyonda maximum NDF CA'ın %1.25'i olmalıdır. 600 kg Ca ağırlığında bir ineğin rasyonunda toplam NDF 7.5 kg üst limittir.
-Ortalama olarak 600 kg Ca'da bir ineğin 24 kg kuru madde yiyeceğini var sayarsak 1 kg KM 'de 312 gr NDF olmalıdır. Bu üst limit aşılırsa kuru madde tüketimi azalır.
-Bir ineğin günde tüketebileceği toplam selülozun en az 2.5 kg 4 cm den uzun sağlanmalıdır. Bu miktarlar sağlanamaz ise süt yağı düşüklüğü ve yem yememe problemlerine neden olur.
-Rumen Ph sı altının üzerinde olmalıdır. Düşük Ph lar selüloz sindirimini ve protein sindirimini olumsuz etkiler. Yem alımını azaltır.
-Selüloz parçaları yeterli uzunlukta olursa, KM'nin her kg için ineğimiz yarım saat geviş getirir.
Bu da 24 kg Kuru madde için yaklaşık 130-150 lt tükrük salınmasına olanak sağlar.
-Silajın teorik kesim uzunluğu 1-1.4 cm olmalıdır. ayrıca en az %10-15 'ide en az 4 cm biçilmiş olmalıdır. Çok ince kıyılmış silajlar paketleme için çok uygundur. fakat ana kaba yem olarak kullanılırsa ideal uzunlukta  biçilmelidir.
-Sodyum bikarbonat gibi bufferlar toplam KM'nin %0.75 i düzeyinde olmalıdır. yüksek mikarda mısır silajı kullanıldığında buna dikkat ediniz.

ENERJİ İHTİYACININ KARŞILANMASI

-Yüksek süt veren ineklerin tükettikleri her bir kilogram yemin kuru maddesinde 7.2 Mj net enerji olmalıdır. By-pass yağ ilave edilmez ise bu rakam 7.36 MJ a çıkar.
-Metabolik enerji olarakta bu değer 11.4-11.98 MJ olarak kabul edilir.
-Diğer bir değişle inekler günde 10 megacalori laktasyon yaşam için, her bir lt süt içinde 0.7 megacalori laktasyona ihtiyaç vardır.
-Doğumdan sonra bir ineğe günde 2.5 kg-3.5 kg kesif yemle başlayabilirsiniz ve her gün 1 kg artırarak istediğiniz düzeye çıkartabilirsiniz. genelde üçüncü günün sonunda istediğiniz miktara getirebilirsiniz.
-Bir öğünde 2.5 -3 kg kesif yemden fazlası asidosis ve yem yememe problemlerine neden olur.
-Konsantre yem miktarı total yemin KM'sinin %60'nı geçmemelidir.
-Holstein ve Brownswiss' lerde günde 18 kg dan daha az süt alınıyorsa kesif yem miktarı 2 lt süt için 0.5 kg'ı geçmemelidir.
-18-32 kg süt veren bir inek için 1.5 kg süte 0.5 kg konsantre yem düşer.
-32 kg ve üstü için ise 1.25 kg süt için 0.5 kg konsantre yem verilir.
-Toplamda rasyondaki NFC oranı %35-42 arasında olmalıdır. 
Non fiber carbonhyrat (NFC) = 100 - (%CP+%NDF+%Fat+%Kül),
-Aşırı şeker ve kolay fermente olan karbonhidratlar asidosise neden olur.
-Gübrenin Ph sı 6 dan aşağıda olmamalıdır.Yüksek asit değerleri nişaştanın rumenden kaçması ve ince bağırsaklarda fermente olamamasındandır.
-İneklere dışarıdan yağ ilavesi, 36 lt nin üzerinde %3.5 süt yağı olan inekler için düşünülmeli. Süt verimi arttıkça fiziksel olarak enerji ihtiyacını karşılamak zordur. özellikle bu durum yaşlı ineklerde daha zorlaşır.
-Yağlar doğumdan sonra geçişte 100 gr, fresh gurupta ise 450 gr a kadar çıkar.
-Yağ miktarı total rasyonun %7-7.5'nu  geçmemelidir.
-Günde 24 kg KM tüketen bir ineğin rasyonunda toplam yağ miktarı 1.8 kg geçmemelidir.
-Rasyonda ki aşırı yağ selüloz sindirimini bozar ve süt yağında düşmelere neden olur.
-Rasyonun ihtiyacı olan yağ, ineğin günde verdiği süt yağı ile hesaplanır. örneklersek günde 45 lt süt veren bir ineğin süt yağı %4 olsun, bu ineğin toplam rasyonunda 1.8 kg yağ bulunmalıdır. 
-Rasyondaki yağ kaynakları hesap edilirken üçte bir kuralı geçerlidir.
-Toplam rasyonun yağının üçte biri rasyondaki hammaddelerden, diğer üçte biri yağlı tohum ve küspelerden,son üçte biri ise by-pass yağlardan karşılanmalıdır. Özetlersek ihtiyacımız olan yağ miktarı 1.8 kg dı. Rasyondan 590 gr gelecek, küspelerden 590 gr, by-pass yağ da 590 gr gelecek şekilde rasyon hesaplanacak.
-Yağlar kalsiyum ve mağnezyumu bağlar,bundan dolayı rasyondaki kalsiyum oranı %1, mağnezyum oranı da %03 düzeyinde olmalıdır.

YEM VAGONU KULLANIYORSAK

-Bir işletmede yem vagonu kullanıyorsak kullanmıyanlara kıyasla en az inek başına1 lt süt artışı olur. Yaşlı ineklerde bu rakam 1.8 lt ye kadar çıkabilir. Tabi bu artışlar işletmenin daha önce ne yaptığına bağlı olarak değişimler gösterir.
-Makinayı bir günde daha fazla çalıştırarak daha yüksek kapasiteli vagon almaya gerek bırakmaz. Yem vagonunda az miktarlarda karışım yapmak tatsız hammaddeler için problem olabilir.
-Bir yem vagonu kendini, getireceği katkılar ile 12-18 ayda amorti eder. daha fazla süt, düşük maliyet ve sağlık problemlerinin azalması en önemli katkılardır.
-Hayvan beslenmesinde en önemli bir adımdır.
-Günde 2 defa yemleme yapıldığını kabul edersek hayvan başına 0.25 metreküp e ihtiyaç vardır. Bu da 8 hayvana bir metreküp eder.
-Yemleme günde en az iki sefer tavsiye edilmekle birlikte serin havalarda, özellikle sonbahar ve kışın tek seferde yapılabilir.
-Kıyılmadan sonraki yem karışım süresi 3-6 dakikadır. 
-Yem vagonunun çıkış ağzında mıknatıs bulunması tavsiye edilir.
-Karşımın homojen olup olmadığı laboratuvar imkanı olmayan durumlarda şeker deneyi ile yapılır. Yem vagonuna 2-3 kilo renkli şeker ( bon bon) atılır. Yem dağıtılır, yemliğin değişik bölümlerinden yem numuneleri alınır içindeki şekerler sayılır eşit ve eşite yakın ise yem karışımı homojen olarak kabul edilir.
-Vagonun tartı aleti hassas olmalıdır. Ayrıca rasyonda silaj var ise rutubeti her hafta ölçülmelidir. 
-Tek gurup yemleme 9 tonun üzerindeki sürülerde yapılabilir maliyeti artırmakla birlikte bazı ineklerde aşırı yağlanma görülebilir.
-Genelde iki sağmal gurup birde kuru inekler için gurup yeterlidir.
-Guruplar arsındaki besin madde farklılıkları  %15'i geçmemelidir.
-Geç laktasyondaki inekler, erken laktasyondakilere kıyasla gurup değiştirdiklerinde daha hızlı tepki gösterir ve sütlerini beklenenden hızlı düşürürler. Onun bu inekleri gurup değiştirken acele etmeyiniz.
-Guruplar arasındaki süt farkı %3.7 yağlı süte göre 9-11 litre olarak hesap edilir. Gurup içinde ki süt farkı da 10 lt olmalıdır. Özetlersek 30-40 lt bir gurup, 20-30 lt bir gurup olar düzenlenir.
-Tek gurup yemlemelerde tüm ineklerin süt ortalaması alınır, Ortalamanın %30 fazlası baz alınarak ihtiyaç hesap edilerek rasyon düzenlenir.
-İki gurup yemlemelerde ise rasyon süt ortalamasının %20 fazlasına göre ayarlanır. 
-Üç gurup yemlemeler de ise rasyon her gurubun süt ortalamsının %10 fazlası baz alınarak yapılır.
-Elektronik tek  gurup yemlemelerinde ihtiyaçlar sıklıkla kontrol edilmelidir.
-Gurup değişiklikleri aynı anda ve gece yapılmalıdır, bu işlem stresi azaltır.
-birden fazla gurup yapıyorsanız sadece verim durumlarına göre değil Vücut kondisyon puanlamasına,yaş ve gebelik durumlarını da göz önüne alınız.
-Yüksek süt veren inekler ve 2 laktasyonun üzerindeki inekler vücut yağlarını tekrar geri kazanmak için guruplarında daha fazla kalmalıdırlar.
-Rasyonun enerji ve selüloz değerleri doğru yapıldığı taktirde  doğumdan sonra direk yüksek guruba alınır.
 -Araştırmalar günde birden fazla yemlemenin çok büyük bir artısını ortaya koyamamışlardır. Rasyona kuru maddesi %30 dan daha fazla mısır silajı giriyorsanız yemlemeyi günde iki defa yapınız.
-Yemleri günde 3-4 kez ittirmek yem yemeyi artırır.
-%5-10 oranında yemliklerde artan yemler tekrar vagona geri konulabilir. Akıldan çıkmaması gereken kalan yemin, ana yeme benzemesidir, sadece saman ot kalmış ise konulmaz. Düşük guruplara veya düvelere ilave etmek daha uygun olur.
-Yemleri vagonda çok fazla karıştırmayınız bu işlem yem partiküllerinin boylarını kısaltır selüloz etkisini azaltır.
-Vagonda karışan yemi,yemliğe döktükten sonra avucunuza alınız sıkınız, avucunuzun içine ne batmalı, ne yapışmalı sadece tırmalamalıdır.
-Yeni bir guruba veya işletmeye yem yapacaksanız yüksek verim bekleyerek tahminde bulunmayın, tahmininizi en fazla %5 fazla olarak yapın ve ona göre rasyon hazırlayın.
-Çevresel olumsuz şartlarda ,kötü barınak koşullarında enerjiyi yükseltiniz. kaliteli kaba yem, ilave yağ bu işi çözer.Düşük kuru madde alımlarını ilave konsantre yem ile çözemezsiniz.
-Total rasyonda NFC'ı, %30 a,NDF ise %25 e çekiniz.
-Yem vagonunda rasyonunuzu ticari yemler ile hazırlıyorsanız maliyetleri sürekli kontrol ediniz. Nakliye, stok maliyeti, lezzet, yem kayıpları ve ticari firmalardan alacağınız teknik desteği sürekli göz önünde bulundurunuz.
- İnekler doğumdan sonra günde 0.9-1 kg arasında CA ağırlık kaybederler. Kuru dönemde 4 VKP (vücut kondisyon puanı) olan inek 4 VKP ile doğurur. Her bir VKP 45 kg CA dır. Laktasyonun 3.ayına gelen ineğimiz en fazla 2 VKP 'ye düşmelidir. 2 VKP nin altında ketosis ve kısırlıklar şekillenir.
- Genetik potansiyel bir ineğin zayıflamasıyla belirlenir. Zayıflamayan inekler genetik potansiyel bakımından iyi sayılmaz. Peki ama nasıl oluyor ? Bir kg vücut yağında 4.9 McalNEL enerji vardır. Bir litre süt içinde 0.7 McalNEL lazım olduğuna göre her bir kg yağ bize 7 lt süt verir.         İneğimizi de 45 kg zayıflatalım, sonuçta extra bir laktasyonda 750 lt süt demektir.                         Erken laktasyonda rasyonda enerjisiz aşırı protein kullanılması zayıflamayı abartır ve istenmeyen metabolizma hastalıklarına neden olur.
-Birde başka gözle bakalım, bir kg mısır silajında KM bazında 1.5 McalNeL var ise 7 lt süt içinde 4.9 McalNeL gerekli ise bize 3.2 kg mısır silajı KM olarak lazım demektir.Bu da  yaklaşık 10 kg mısır silajı demektir.

MİNERAL VE VİTAMİNLER

-Rasyonun kuru maddesinin her bir kilogramında 3900 İÜ A vitamini gerekir. 24 kilo kuru maddede toplam 93600 İÜ Vit.A gereklidir.
-Rasyonun her bir kilo kuru maddesinde 1000 İÜ Vit.D gereklidir. Bu da günde 24.000 İÜ VİT.D demektir.
-Rasyonun her bir kg kuru maddesinde 15 İÜ E Vit.gereklidir. 24 kg KM alımı için 360 İÜ Vit.E lazımdır.Yeni doğum yapınca 500 İÜ, kuruda doğuma 21 gün kala 1000İÜ yapmak mastitisi engeller.
-Rasyonun her bir kg kuru maddesine 0.3 mg selenyum ilave edilir. Toplam rasyonda 24 kg KM baz alındığında ihtiyaç 7.3 mg olacaktır.
-Kuru dönemde sayet çayır bazlı rasyonlar kullanılacak ise mağnezyumun bağlanmasından, kalsiyumunda mobilizasyonundan dolayı potasyum K seviyesini %1'e yükseltiniz. aksi taktirde süt humması, retentio ve downer cow sendromu ile karşılaşabilirsiniz.
-Sıcaklık stresinde K seviyesini %1.5'a, Na seviyesini %0.5'e, magnezyumu da %0.35 çıkarınız.
-Nitrogen/kükürt oranı 11-13 /1 olmalıdır.(rumen bakterileri).
-iz minerallerden desteklenmiş tuzu her 10 kilo süt için 20 gr olacak şekilde ayarlayınız. yaşama payı için gerekli tuz miktarı 10 gr. dır.
-Şelat tarzındaki iyon bağlayıcılar ile iz mineraller %25 lik tarzda ineklerin önüne bakır, kobalt, mangan ve çinko olacak şekilde serbest konur.
-yüksek miktarda tek yönlü kalsiyum ihtiva eden yemlerin kuru dönemde hayvanlara verilmesi hypocalsemi'ye neden olur.kuru dönemde rasyonun anyonik olmasına dikkat edilir.

» Aktif Ziyaretçi: 1 » Bugün Gelen: 22 » Toplam Ziyaretçi: 140352 » Bu sitemizi ziyaretiniz